Announcement

Collapse
No announcement yet.

Den Viljestyrda Intelligensens Roll i Historien - Del 1

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Den Viljestyrda Intelligensens Roll i Historien - Del 1

  DEN VILJESTYRDA INTELLIGENSENS ROLL I HISTORIEN - DEL 1 - AVSNITT 1

  Ayn Rand påpekade att förnuftet är människans grundläggande överlevnadsmedel. Med tanke på det skulle man kunna gissa att den viljestyrda intelligensens teorin skulle kunna kasta ljus på många skeenden i världshistorien.

  Vi kan börja med en observation som Ayn Rand gjorde. Att mänskligheten idag njuter av den moderna civilisationens underbara frukter har mänskligheten ett förhållandevist litet antal enskilda människor att tacka för. Ayn Rand kallade dessa individer för ”en lång, smal kö av män”. Ayn Rand menade att i varje generation av människor brukar ett litet fåtal medlemmar av dem upptäcka en del av de nya idéer som civilisationens framväxt bygger och beror på.

  Enligt min uppfattning är det fåtalet medlemmar av varje generation som väljer att utveckla ett aktivt intellekt vid en tidig ålder som svarar för bedriften att åstadkomma civilisationens intellektuella grundvalar. Resten av mänskligheten är den majoritet som väljer vid en tidig ålder att utveckla vanan att kognitivt söla – och som därför aldrig utvecklar den höga intelligens som fordras för att kläcka originella idéer. Denna majoritet av mänskligheten utgör det som Ayn Rand kallade för ”historiens barlast”. Denna majoritet av mänskligheten avgör inte historiens gång. De bara ”flyter med strömmen”. De följer istället för att leda.

  Enligt min uppfattning kan man fatta historien bättre om man delar upp mänskligheten i sex olika kategorier. Kriteriet för uppdelningen är den grad av tankeverksamhet som de gör till en vana – vanligtvis vid en tidig ålder. Mina sex kategorier delar upp mänskligheten i enlighet med deras karaktäristisk s.k. psyko-epistemologi. Begreppet psyko-epistemologi myntades av Ayn Rand. Begreppet refererar till det karaktäristiska sättet en människas undermedvetna interagerar med hennes medvetna förnuft. Så psyko-epistemologi handlar om det sättet som en människas förnuft som regel fungerar beroende på de vanor hon har bildat ifråga om sitt förnufts funktionssätt.

  Ayn Rands lärjunge, Dr. Leonard Peikoff, utvecklade en hypotes för att förklara psyko-epistemologins roll i historien som han kallade för ”The DIM Hypothesis”. Denna hypotes försökte förklara historiens gång medelst huvuddragen i människornas psyko-epistemologi, d.v.s. medelst referens till människornas typiska tankemetoder. Dr. Peikoff delade upp mänsklighetens psyko-epistemologi i tre kategorier. Under somliga perioder av mänsklighetens historia dominerades samhällen av en filosofi som tubbade de flesta människor till att utveckla en tendens till att integrera sina kunskaper om verkligheten. Under andra perioder av historien dominerades samhällen av en filosofi som tubbade de flesta människor till att mis-integrera sina kunskaper. Slutligen dominerades somliga perioder av historien av en filosofi som tubbade människorna till att des-integrera sina kunskaper. Historiens utvecklingsriktning under olika perioder tenderade att präglas av vissa tendenser beroende på vilken typ av psyko-epistemologi dominerade under dessa perioder – Des-integration, Integration eller Mis-integration (därav namnet ”DIM-Hypotesen).

  Jag anser att Dr. Peikoff´s hypotes är mycket intressant och att den antagligen är till stor nytta för att förklara historien. Men – en mera fundamental fråga än den om vilken är en människas typiska sätt att tänka är frågan om graden till vilkende väljer att tänka till att börja med. Jag försöker kasta ljus på historien medelst en teori som handlar om hur mycket människor vanemässigt anstränger sitt förnuft. Valet att tänka eller inte till att börja med måste logiskt föregå valet om vilken metod man ska använda när man tänker.

  Så, jag delar upp mänskligheten i sex kategorier ifråga om hur mycket de vanemässigt tänker. De allra flesta människor hamnar i ett av dessa sex kategorier någon gång under barndomen i enlighet med vilken vana de utvecklar ifråga om kognitiv ansträngning. Av tämligen uppenbara skäl kallar jag skämtsamt min hypotes om psyko-epistemologins roll i historien för ”The DUMB-Hypothesis”!
  Last edited by henriku; 07-28-2020, 07:21 AM.

 • #2
  DEN VILJESTYRDA INTELLIGENSENS ROLL I HISTORIEN - DEL 1 - AVSNITT 2

  1) SEX KATEGORIER MÄNNISKOR

  Den första kategorin av människor kallar jag för Upptäckarna. Dessa människor väljer vid en tidig ålder att utveckla ett mycket aktivt intellekt. Som en följd av detta utvecklar dessa individer förmågan att upptäcka nya kunskaper om verkligheten på egen hand. Några exempel på sådana här människor är Aristoteles, Galileo, Isaac Newton, Charles Darwin, Thomas Edison och Ayn Rand. Det är dessa människor som utgör Ayn Rands ”lång, smal kö av män”.

  Den andra kategorin av människor kallar jag för Utforskarna. Dessa individer väljer vid en senare ålder, eller i en lägre grad, än Upptäckarna att utveckla ett aktivt intellekt. Som en följd av detta skaffar de sig ej den grad av intelligens som fordras för att upptäcka nya kunskaper om verkligheten på egen hand. Men de utvecklar egenskapen intellektuell självständighet. Dessa människor gör sig mödan att söka efter kunskaper om verkligheten genom att söka upp och lära sig av Upptäckarna. De är inte lika intelligenta som Upptäckarna men deras intelligens duger för att de ska självständigt kunna ta ställning mellan olika andra människors idéer. Många duktiga affärsmän tillhör denna kategori av människor. De flesta gräsrots-objektivister tillhör också denna kategori.

  Den tredje kategorin av människor är de Förstahandsmässiga Sölarna. Dessa individer väljer vid en tidig ålder att föredra att ”ta det lugnt” ifråga om tankeverksamhet. Men inte hur lugnt som helst. Dessa människor är förvisso kognitiva sölare den största delen av tiden. Men de är också vad Ayn Rand kallade ”förstahandsmänniskor”. När det verkligen gäller – d.v.s. när de befinner sig i en knipa – är dessa människor villiga att släpa a-let ur vagnen och tänka. Och de vågar då lita till sitt eget förnuft! De begår inte ad verecundiam felslutet. De är inte patetiska andrahandsmänniskor. Dessa människor, de förstahandsmässiga kognitiva sölarna, har attityden ”Jag väljer att tänka endast då det finns ett tvingande behov av att tänka – men bannemig gör jag det!” Så dessa människor väljer inte att tänka för det mesta, i situationer då det ej finns ett alldeles uppenbart behov av att tänka som stirrar dem i ansiktet. Men – när ett behov av att tänka stirrar dem i ansiktet -litar de till sitt eget förnuft istället för att lita till en förment auktoritet. Några exempel på den här kategorin av människor från Ayn Rands skönlitteratur är – enligt min personliga uppfattning (Ayn Rand skulle säkert protestera mot denna min uppfattning) - Eddie Willers ur Och Världen Skälvde och Mike ur Urkällan.

  Den fjärde kategorin av människor är De Triviala Andrahandsmänniskorna. Dessa individer är de andrahandsmänniskor som ej hänger sig åt aktiv ondska. De utvecklar ett mycket passivt förnuft i ung ålder. Eftersom de vanemässigt underlåter att tänka blir de ignoranta. Men till skillnad från medlemmarna i den tredje kategorin ovan har de inte tillräckligt med ballar för att erkänna för sig själva att de är ignoranta. Så de fejkar kunskap, genom att inbilla sig att det finns en genväg till kunskap om verkligheten – en genväg som består av att de blint litar på någon förment auktoritet. Så denna kategori av människor har utvecklat inte bara en dålig vana, att inte tänka, utan två. Att inte tänka och att vanemässigt begå ad verecundiam felslutet. Dessa människor är inte endast viljestyrt ignoranta, som den tredje kategorin av människor – de är dessutom viljestyrt dumma. Därför att det är verkligen en dum policy att ta auktoritetsfigurer på deras ord. De bästa exemplen på denna kategori av människor i Ayn Rands skönlitteratur är invånarna i Starnesville i Och Världen Skälvde.

  Den femte kategorin av människor är De Någorlunda Ambitiösa Evaderarna. Dessa människor väljer inte bara att evadera behovet av att tänka – som medlemmarna i den fjärde kategorin. De väljer att evadera verkligheten i handling också. Dessa individer består av sådana typer som brottslingar, knarkare och irrationella intellektuella. Några exempel på sådana här människor är Al Capone, i stort sett samtliga moderna vänsterpolitiker och majoriteten av de moderna professorerna vid de humanistiska fakulteterna vid universiteten.

  Den sjätte kategorin av människor är De Moraliska Monstren. Dessa individer väljer att evadera verklighetens fakta i massiv skala. Och de åstadkommer ondska i massiv skala i handling också. Exempel på sådana här människor är Adolf Hitler, Immanuel Kant och rent allmänt historiens värsta diktatorer och massmördare.

  Det borde vara uppenbart att dessa sex olika kategorier av människor är olika stora till antalet. Medlemmarna av den första kategorin är försvinnande liten. Antagligen mycket mindre än en tiondels procent av mänskligheten. Men denna pyttelilla minoritet av människorna, Upptäckarna, bär resten av mänskligheten på sina axlar. Eftersom det är denna lilla minoritet av människorna som är mest hängivna aktiviteten att tänka så är det dem som upptäcker de kunskaper som resten av människorna är beroende av för att överleva och leva väl. Den rationella filosofin, vetenskapen, de tekniska uppfinningarna, den moderna medicinen o.s.v. har vi dessa hjältar att tacka för.

  Medlemmarna av den andra kategorin av människor är betydligt större till antalet än den förra. Men Utforskarna utgör ändå en liten minoritet av människorna. Enligt min uppskattning högst ett par procent av mänskligheten. Denna kategori av människor spelar en viktig roll i historien som ”överföringsmekanism” mellan Upptäckarna och resten av mänskligheten. Utforskarna är tillräckligt aktiva intellektuellt för att fungera som förmedlare till resten av mänskligheten av Upptäckarnas idéer, och som upplysare åt resten av mänskligheten.

  Medlemmarna av den tredje kategorin är större än båda de förra kategorierna. Dessa Förstahandsmässiga Sölare uppgår kanske till fem eller på sin höjd tio procent av samtliga människor. De främjar det goda i mänsklighetens historia – men inte så hemskt mycket, eftersom de inte gitter att tänka, förutom i nödlägen. Men – efter det att Upptäckarna eventuellt har gjort jobbet att skaffa fram de goda idéerna, och efter det att Utforskarna har gjort jobbet att påbörja spridningen de goda idéerna genom kulturen, är det denna tredje kategori av människor som sedan ansluter sig till de goda idéerna och börjar kämpa för dem. Så denna kategori av människor gör gott i modest skala.

  Medlemmarna av den fjärde kategorin av människor är den avgjort största kategorin av dem alla. Dessa är de Triviala Andrahandsmänniskorna. De är kognitiva sölare som dessutom på köpet är andrahandsmänniskor. Enligt min uppskattning utgörs i runda slängar nittio procent av mänsklighetens medlemmar av dessa kognitivt passiva människor. De utgör a fortiori ”historiens barlast”! De kan gå antingen åt ena hållet eller åt andra hållet i valet mellan det goda och ondskan. Om onda idéer råkar komma till att dominera kulturen ansluter de sig till ondskan och blir som majoriteten av folket i exempelvis Nazityskland eller Gaza-remsan. D.v.s. de blir en massa satans mördare under inflytandet av onda idéer. Men – om det samhälle som de råkar födas in råkar domineras av goda idéer – då blir de civiliserade människor. Majoriteten av folket i dagens USA tillhör denna kategori – de är tämligen anständiga människor tack vare att de har haft turen att få supa i sig anständiga idéer sedan barndomen.

  Medlemmarna av den femte kategorin av människor är liten i varje samhälle. Dessa är de Onda Andrahandsmänniskorna. Enligt min uppskattning uppgår de till på sin höjd ett par procent av mänskligheten. De väljer att bli hängivna ondskan – alldeles oberoende av huruvida samhället de lever i är genomsyrad av goda eller onda idéer. De väljer nämligen att evadera verklighetens fakta tidigt i barndomen, oberoende av något inflytande från idéerna i kulturen omkring dem.

  Medlemmarna av den sjätte kategorin av människor är försvinnande få – antagligen ungefärligen lika få som medlemmarna av den allra första kategorin, d.v.s. Upptäckarna. Detta fåtal är de Moraliska Monstren till Andrahandsmänniskor. Ytterst få människor väljer att göra en riktigtenorm ansträngning att evadera verklighetens fakta. Lyckligtvis för mänskligheten är det endast ett försvinnande litet fåtal personer som väljer att bli till moraliska monster.

  En allmän princip är att den grad till vilken en människa väljer att tänka är nära nog lika med den grad hon bidrar till livets uppehållande. Och den grad till vilken en människa väljer att evadera är den grad till vilken hon skadar det mänskliga livet. Så Upptäckarna, trots att de är så få, är hjältarna som betyder mest för mänsklighetens framgångar. Resten av oss människor är beroende av att åtminstone några få individer skall fatta det där sällsynta beslutet att utveckla ett aktivt förnuft i den tidiga barndomen. Deras bedrifter gör civilisationen möjlig. Men även andra människor, om och när de väljer att tänka, bidrar också till mänsklighetens framsteg - om än i en modestare grad.
  Last edited by henriku; 04-02-2021, 06:42 AM.

  Comment


  • #3
   DEN VILJESTYRDA INTELLIGENSENS ROLL I HISTORIEN - DEL 1 - AVSNITT 3

   2) HISTORIENS GÅNG – EN INTELLEKTUELL PROCESS

   Historiens gång beror på vilken verklighetsuppfattning förhärskar i samhället. I synnerhet är det människornas grundläggande, fundamentala uppfattningar om verkligheten som avgör hur de tenderar att välja att handla. De grundläggande uppfattningarna om verkligheten består av filosofins principer. Så, filosofin är historiens motor. Filosoferna avgör historiens gång. Till det bättre när filosoferna är rationella. Och till det sämre då filosoferna hittar på vanföreställningar.

   En intressant fråga är: Varför har frihet och anständighet varit så sällsynta i mänsklighetens historia? Varför har nästintill samtliga samhällen under de gångna några tusen åren av belagd historia bestått av brutala tyrannier? Varför har fria, anständiga samhällen varit nästintill okända före 1700-talet?

   Enligt Ayn Rand har detta förhållande berott på att med ytterst få undantag har mänsklighetens filosofiska tänkare misslyckats med att identifiera verklighetens fakta korrekt inom ämnesområdet filosofi. Enligt Ayn Rand var det först under Renässansen som Aristoteles nästintill unika och huvudsakligen korrekta förnuftsfilosofi sakta började vinna burskap i västländerna. Under Upplysningstiden på 1700-talet blommade Aristoteles goda inflytande ut - med framväxten av politisk frihet och sedan industrialisering som följd. Under 1800-talet och 1900-talet har politisk frihet sedan brett ut sig genom världen tack vare att flera och flera människor har lärt sig åtminstone en del av den rationella verklighetsuppfattningen som Aristoteles skapade.

   Historiens gång är en fråga om spridningen av rationella eller irrationella idéer från de filosofiska tänkarna som ger upphov till idéerna till de mindre intellektuellt aktiva människorna - via en sorts ”kulturell osmos”. Den ”kulturella osmosen” består av att de mest intellektuellt aktiva individerna kommer på idéer, lär ut idéerna till något mindre intellektuellt aktiva individer, som i sin tur lär ut idéerna till ännu mindre intellektuellt aktiva individer, o.s.v. Nya idéer, i de förhållandevist sällsynta fallen då de uppstår, sprider sig successivt från de mest intellektuellt aktiva individerna ner till de minst intellektuellt aktiva individerna. På så vis kan ett helt samhälle så småningom komma att präglas av en enskild tänkares nyttiga upptäckter alternativt skadliga påhitt.

   Så här går det till när ett samhälle rör sig framåt. Ett geni till Upptäckare, som Aristoteles, skapar en rationell verklighetsuppfattning/filosofi. Upptäckaren lär ut denna filosofi till ett mindre antal Utforskare, som ej är tillräckligt intelligenta för att komma på denna filosofi på egen hand, men som är tillräckligt intelligenta för att klara av att lära sig filosofin från mästaren. Dessa lärjungar, Utforskarna, går vidare och vidarebefordrar filosofin i sin tur till ett större antal Förstahandsmässiga Sölare. Dessa Förstahandsmässiga Sölare, som utgör kanske fem eller tio procent av befolkningen vinner sedan, i bästa fall, inflytande över De Triviala Andrahandsmänniskorna. Eftersom de senare utgör den överväldigande majoriteten av befolkningen blir striden i regel vunnen om och när dessa till slut accepterar den rationella filosofin/verklighetsuppfattningen.

   Men, den springande punkten under den här processen är de inblandades fria vilja. Först måste Upptäckaren välja att utföra hästjobbet att identifiera verklighetens filosofiska fakta korrekt för första gången någonsin. Om inte hon väljer att göra den ansträngningen kommer ingen framstegsprocess igång överhuvudtaget och världen förblir en primitive sörja. När Upptäckaren sedan försöker lära ut sin nya filosofi till Utforskarna kan dessa välja att ej anstränga sig tillräckligt för att klara av att inse att filosofin stämmer och är genial. Och när Utforskarna eventuellt försöker lära ut filosofin till de Förstahandsmässiga Sölarna kan det inträffa att dessa Sölare ej presterar den kognitiva ansträngningen som fordras för att fatta budskapet. Och då de Förstahandsmässiga Sölarna försöker sprida filosofin vidare kan det hända att De Triviala Andrahandsmänniskorna helt enkelt väljer att strunta i att tänka överhuvudtaget och därför kan gå miste om budskapet. Vid varje kritisk punkt kan kedjan av idéspridning brytas om de presumtiva mottagarna till de filosofiska idéerna väljer att strunta i att anstränga sina gråa celler tillräckligt mycket.

   Hur går det till när ett samhälle utvecklas ”baklänges”? Hur gick det t.ex. till i Tyskland då Hitler och nazisterna tog makten på 1930-talet?

   Det började med att ett Moraliskt Monster till filosof, Immanuel Kant, hittade på en jättelik intellektuell fälla åt sina medmänniskor. Genom sofistiska argument kunde denna filosof pö om pö under 1800-talet, lura många medlemmar av kategorierna två, tre och fyra över i synnerhet hela Tyskland, till att krama denna filosofi – för att dessa människor valde att underlåta att granska Kants falska filosofi tillräckligt noga. När 1900-talet tills slut inleddes hade den falska filosofin hunnit vinna burskap i Tyskland nästintill fullständigt. Och då var det en enkel sak för Hitler att som en parasit exploatera den jordmån i Tyskland som Kant hade skapat under 200 års intellektuella och kulturella motsats till "utveckling".
   Last edited by henriku; 07-28-2020, 07:40 AM.

   Comment


   • #4
    DEN VILJESTYRDA INTELLIGENSENS ROLL I HISTORIEN - DEL 1 - AVSNITT 4

    3) ANDRAHANDMÄNNISKAN – HENNES NATUR

    I synnerhet medlemmarna av kategori fyra är lättlurade. De Triviala Andrahandsmänniskorna brukar oftast inte bedöma abstrakta idéers sanningshalt med sitt eget självständiga förnuft. Istället brukar de oftast bara ta åt sig en idé som presenteras till dem på grundval av blind tro på någon förment ”auktoritet”. Andrahandsmänniskor är nämligen en viss sorts entitet.

    En andrahandsmänniska, vare sig det rör sig om en medlem av kategori fyra, fem eller sex – är en individ som varseblir verkligheten ”i andra hand”, som Ayn Rand uttryckte det. (Det var Ayn Rand som skapade begreppen andrahandsmänniska och förstahandsmänniska.) Andrahandsmänniskor är i så hög grad obenägna att själva tänka på det abstrakta planet att de oftast struntar i att själva bedöma sanningshalten i en idé. De är så pass rädda för att lita till sitt eget förnuft att de istället försöker göra saker och ting lätta för sig själva genom att bara blint lita på någon auktoritetsfigur.

    Så den utmärkande egenskapen för en andrahandsmänniska är att hon skaffar sig sina abstrakta, ”svåra”, premisser om verkligheten nästintill genomgående medelst ad verecundiam felslutet. En andrahandsmänniska varseblir inte verkligheten genom sitt eget förnuft. Hon tar en omväg och varseblir verkligheten genom någon annans förnuft. Som Ayn Rand uttryckte det, andrahandsmänniskan är en medvetandets parasit. Hon är beroende av andra för självaste sin verklighetsuppfattning!

    Här är några exempel på andrahandsmänniskor. Många rättroende katoliker tar det för givet att Påven är en ofelbar auktoritet. Så de litar blint på Påvens ord. En islamistisk självmordsbombare litar så pass blint på Koranen och mullorna att han blir kapabel att spränga sig själv till döds för trons skull. De nazistiska brunskjortorna var så pass tanklösa, godtrogna andrahandsmänniskor att de blev villiga att slås ute på gatan för Hitler i 1930-talets Tyskland. Många professionella ekonomer idag vågar inte tycka annorlunda än den rådande ortodoxin inom nutidens nationalekonomi - vilken är Keynesianismen. Så de stämmer in i kören och fortsätter att lovorda systemet med fiat-pengar och ständigt pågående inflation – ända tills ekonomin hamnar vid avgrunden. Åtskilliga unga invandrare i Europa idag växer upp i kriminella miljöer. Och de ansluter sig till sina kamraters kriminella livsstil utan att tänka. Så skapas de många kriminella ungdomsgängen i Europas storstäder.

    Det blir lättare att fatta andrahandsmänniskans grundläggande natur med hjälp av ett begrepp som jag har uppfunnit – Den Metafysiska Berusade Bilföraren.

    Tänk dig en bilförare som kör i sin bil nerför motorvägen medan hon är påverkad. Eftersom hon har valt att sätta sig i bilen och försöka köra, trots att hon ej är nykter, är hon en livsfara för sina medtrafikanter på motorvägen. Eftersom hon ju ej riktigt är i kontroll av bilen som hon ”kör” kan hon närsomhelst ställa till en olycka och ha ihjäl någon oskyldig människa.

    Något liknande gäller andrahandsmänniskan – Den Metafysiska Berusade Bilföraren. Denna varelse går genom hela sitt liv utan att riktigt vara i kontroll av sin verklighetsuppfattning. Hon granskar ju inte idéerna som hon råkar tro på med sitt eget självständiga förnuft. Istället tar hon bara till sig idéer i enlighet med ad verecundiam felslutet. Hon tar någon förment auktoritet på dess´ ord. Så slumpen avgör vilken verklighetsuppfattning hon skaffar sig. Hon går genom sitt liv utan att riktigt vara i kontroll av sina tankeprocesser och därmed sitt beteende. Hon kan därför närsomhelst ställa till olyckor som skadar en medmänniska under inflytandet av dåliga idéer. Hon är som en marionett - en marionett vars strängar någon för henne okänd filosof rycker i.

    Om andrahandsmänniskan råkar födas in i en sund kultur kan hon, under inflytandet av goda idéer, bli en tämligen anständig människa. Som en typisk medelklassperson i dagens Nordamerika eller Västeuropa - om hon råkar födas i ett modernt västland. Men om hon råkar födas in i en sjuk kultur kan hon, under inflytandet av dåliga idéer, bli till en neandertaltyp. Som en brunskjorta om hon råkar födas i Weimar-republikens Tyskland, eller en självmordsbombare om hon råkar födas i Gaza-remsan eller Iran. Andrahandsmänniskans beteende avgörs av huruvida hennes förnuft tas över s.a.s. av en god filosof eller av en dålig dito. (Förstahandsmänniskans beteende däremot avgörs av hennes eget tänkande och hennes egna val.)

    Jo! Andrahandsmänniskan har ändå fri vilja. Hon kan välja att tänka -närsomhelst. Men så länge som hon väljer att agera i enlighet med sin karaktär, istället för att välja att agera emot sin karaktär, så underlåter hon att utöva kontroll över sitt förnuft. Hon är som en bilförare som kör i sin bil nerför motorvägen - men hela tiden väljer att hålla händerna borta från ratten! Hon väljer att inte styra bilen s.a.s. Eller - hon väljer att inte styra sitt förvärvande av idéer. Och, naturligtvis, så länge som andrahandsmänniskan väljer att avstå från kognitiv kontroll, d.v.s. så länge hon väljer att tillämpa ad verecundiam felslutet, är hon som en Metafysiskt Berusad Bilförare – d.v.s. så länge är hon som en livets blindgångare.
    .
    Eftersom andrahandsmänniskorna är intellektuellt passiva - och eftersom de utgör kanske 90% av mänskligheten – blir historien formbar av ett ytterst litet antal individer. Majoriteten av mänskligheten gitter inte att tänka mycket. Andrahandsmänniskor följer. De leder inte - eftersom de inte tänker. De anpassar sig blott och bart till de rådande intellektuella trenderna – som sätts av den minoritet av människorna som väljer att utveckla aktiva intellekt.

    Som en följd av detta ansåg Ayn Rand att det är ett litet antal filosofer vars aktiviteter nästan helt och hållet förklarar huvuddragen i historiens gång. Att mänskligheten har drabbats under nästan hela sin historia av elände skall huvudsakligen tillskrivas ett litet antal dåliga filosofer (t.ex. Platon, Augustinus, Kant, Hegel, Marx o.s.v.). Och mänsklighetens förhållandevis sällsynta framgångar skall tillskrivas inflytandet av fåtalet goda, rationella filosofer (t.ex. Aristoteles, Thomas av Aquina, i viss mån John Locke).

    4) KAUSALITETEN OCH SKULDEN I HISTORIEN

    Men min teori om den viljestyrda intelligensen tvingar mig till att ej hålla med Ayn Rand om filosofernas nästintill ensamma ansvar för de negativa inslagen i historien. De negativa inslagen i historien – nämligen de återkommande krigen, brutala tyrannierna, vidskepelsen, fattigdomen, svälten o.s.v. – de berodde förvisso på filosofiska bedrägerier.

    Men - det krävs inte bara ett slags aktör för att ett bedrägeri skall kunna genomföras. Det räcker inte med att det dyker upp en bedragare. Det krävs två slags aktörer för att ett bedrägeri skall kunna komma till stånd. Det krävs inte blott och bart en bedragare. Det krävs ett lättlurat offer också (på engelska kallas det lättlurade offret för en ”sucker”).

    För att ett filosofiskt bedrägeri skall genomdrivas krävs det att en filosof hittar på en genomfalsk filosofi. Men sedan krävs det också att det dyker upp offer som är så pass icke-intelligenta och tankelösa att de går på det! Eftersom jag håller på idén att varje enskild människas intelligensnivå beror på henne själv, anser och inser jag att det är de enskilda människornas eget fel om och när de ej klarar av att genomskåda de giftiga filosofierna som prackas på dem av dåliga filosofer. Immanuel Kant skulle aldrig haft en chans utan bruket av den fria viljan hos den stora massan av mänsklighetens andrahandsmänniskor.

    Om bara den stora majoriteten av medlemmarna av mänskligheten inte hade valt att bli så pass ignoranta och dumma som de har gjort, skulle världen ha besparats världskrigen, de totalitära diktaturerna, de medeltida och vidskepliga religionerna o.s.v! Om inte för de fria valen som gjorts av majoriteten av mänskligheten skulle mänskligheten må mycket bättre!

    Ayn Rand hade rätt till hälften. Hon hade alldeles rätt om att de goda inslagen i historien har vi i grund och botten den lilla minoriteten människor som utvecklar ett aktivt intellekt och en hög grad av intelligens att tacka för. När andrahandsmänniskorna hamnar under inflytande av denna lilla minoritet – då har andrahandsmänniskorna bara haft turen att få njuta av möjligheten att åka snålskjuts på minoritetens bedrifter.

    Så andrahandsmänniskorna innehar ej någon större del av ansvaret för de goda inslagen i historien.

    Men Ayn Rand hade fel när hon ansåg att det i stort sett endast var de dåliga filosofernas fel när världen gick åt helvete. De dåliga filosoferna skulle ej ha kunnat få sitt skadliga inflytande över världen om det inte hade varit för att den stora majoriteten av medlemmarna av mänskligheten hade valt att strunta i att skaffa sig den intelligens som hade möjliggjort ett framgångsrikt intellektuellt försvar mot de felaktiga filosofierna.

    Så - bäde de dåliga bland filosoferna och den moraliskt dåliga majoriteten av folket bar på skulden för eländet i världen!

    Karl Marx fick det hela om bakfoten. Massorna är inte historiens hjältar – de är snarare till antalet den största delen av dess skurkar! Majoriteten är ej "the salt of the earth" - de är snarare "the scum of the earth"!

    Ett andra inlägg finns här om den viljestyrda intelligensens roll i historien .
    Last edited by henriku; 07-28-2020, 07:52 AM.

    Comment

    Working...
    X