Sveriges marxister har länge haft som slagord ”Folkets väl - inte storfinansens.” Sveriges Socialdemokrater har i praktiken haft ett liknande slagord, som de dock endast har antytt när de har talat offentligt. Socialdemokraternas slagord kan sägas vara ”Majoritetens väl – på bekostnad av minoritetens.” Socialdemokraterna har hållit för sant, liksom marxisterna, att det är moraliskt lovvärt att gagna ett flertal på ett fåtals bekostnad.

Men är det verkligen moraliskt lovvärt?

Låt oss ta ett konkret exempel för att göra principen så tydlig som möjligt. Dr. Löfven är chef för ett sjukhus. Han ser att herr Andersson behöver en ny lever för att överleva. Han ser vidare att herr Bengtsson behöver en ny njure för att överleva. Dessutom ser han att herr Carlsson behöver ett nytt hjärta för att överleva. Men det är brist på kroppsorgan att transplantera.

Dr. Löfven råkar få syn på en herr Danielsson som är på besök på sjukhuset. Herr Danielsson är helt frisk. Dr. Löfven får en idé. Han tänker tanken ”Jag kan rädda herr Anderssons liv om jag ger honom herr Danielssons lever. Och jag kan rädda herr Bengtssons liv om jag ger honom herr Danielssons njure. Och jag kan rädda herr Carlssons liv om jag ger honom herr Danielssons hjärta. Då måste jag visserligen avliva herr Danielsson. Men i gengäld räddar jag livet på tre personer. Då gagnar jag ett flertal på en minoritets bekostnad. Så min idé är moraliskt oantastlig!”

Visst vore det horribelt om det gick till så inom den svenska sjukvården?

Men det går ju redan till på ett sådant sätt inom den svenska politiken! Politikerna försöker ju hela tiden gagna stora grupper på små gruppers, och på individers, bekostnad. De försöker gagna låginkomsttagarna på höginkomsttagarnas bekostnad, hyresgästerna på fastighetsägarnas bekostnad, de icke-rika på de rikas bekostnad, icke-spararna på spararnas bekostnad, o.s.v.

Det hela är ett utslag av kollektivismen. Premissen är att varje enskild människa existerar för att tjäna de övriga medlemmarna av kollektivet/gruppen. Ungefär som om landet vore en myrstack och de enskilda medborgarna vore myrorna.

Men människor är inte myror! Varje människa är ett självändamål, inte ett medel till andras mål. Varje människa har en helig rätt att leva för sin egen skull. Hon måste vara fri att uppehålla sitt eget liv – genom att handla efter sitt eget omdöme. Och hon måste få behålla de materiella värden som hon skapar med sina handlingar närhelst hon väljer att vara produktiv.

Varje enskild människa har alltså en rätt till liv, frihet och (att få behålla sin) egendom. Denna princip är den omistliga grunden för varje civiliserat samhälle. Att det finns så mycken cynism, godtycke och orättvisa i dagens politik i Sverige beror på att denna goda princip har trängts undan av den onda principen att individen existerar för att tjäna andra. Ungefär som på det fiktiva sjukhuset ovan.

Den svenska politikens förfall under de gångna decennierna beror inte på att den numera saknar ett moraliskt grund. Förfallet i den svenska politiken beror på att denna i allt högre grad har kommit att grundas på en felaktig moral.

Den moralen är altruismen. Det är moralläran altruismen som säger att människor är som myror, vars existensberättigande består av ett tjänande av alla de andra myrorna i stacken. Det som behövs för att Sverige återigen äntligen ska bli riktigt civiliserad är den motsatta moraliska principen – den att varje enskild människa är ett självändamål.

Men inget parti i Sverige idag företräder denna princip. De socialistiska partierna säger rakt ut att individen skall tjäna ”allmännyttan”. Och de borgerliga partierna säger, i bästa fall, endast att vi inte ska vara alltför ”extrema” när vi tillämpar den där onda principen att individen ska vara underordnad ”det allmänna”.

För att Sverige ska gå mot en ljusare framtid måste svenska folket börja förstå att det måste slå vakt om egennyttans moral istället för altruismen.