Announcement

Collapse
No announcement yet.

Lysenkoismen gick igen vid klimatmötet i Cancún

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Lysenkoismen gick igen vid klimatmötet i Cancún

  LYSENKOISMEN GICK IGEN VID KLIMATMÖTET I CANCÚN - DEL 1

  När jag läser om klimatmötet vid Cancún [Jag skrev ursprungligen denna essä i slutet av år 2010, vid ungefär samma tidpunkt som FN organiserade ett toppmöte om klimatfrågan i staden Cancún i Venezuela [not 1].] får jag en känsla av déja vu. Det hela påminner mig mycket om Lysenkoismen i Stalins Sovjetunionen. Därför att både Lysenkoismen i 1930-talets Sovjetunionen och myten om den ”antropogena globala uppvärmningen” idag utgör nämligen exempel på samma gamla historia. Det är fråga om dålig vetenskap som har möjliggjorts av statens makt över den vetenskapliga forskningen. Statens inflytande över forskningen korrumperar denna – i världens blandekonomier idag likaväl som i kommunismens Sovjetunionen på 1930-talet.

  Hur såg Lysenkoismen ut? Tja, Stalin bestämde i Sovjetunionen. Och gubben var en fanatisk kollektivist. Han ville att den marxistiska kollektivismens idé – den att den sociala omgivningen betingar individen – skulle vara sann. Så han fordrade av sin tids sovjetiska vetenskapsmän att de skulle ”leverera” sådana forskningsresultat som syntes bekräfta denna förutbestämda ”sanning” som han gillade. Och en snubbe vid namn Lysenko var en biolog vars samvete var så pass rymligt att han kunde ställa upp på Stalins krav på verklighetsförfalskande inom vetenskapen. Lysenko bedyrade att hans forskning ”bevisade” att enskilda växter och djurs egenskaper kunde förändras av deras omgivande miljö - och att dessa förändrade egenskaper sedan kunde nedärvas av avkomman. Som en följd därav förespråkade Lysenko fullständigt korkade jordbruksmetoder – som att plantera spannmåls-säden tät intill varandra för att de olika enskilda plantorna skulle ”sporra varandra” till att växa fortare. Utan någon extra gödning och vatten. Ungefär på samma sätt som Stalin inbillade sig att den ”socialistisk tävlan” skulle medföra att arbetarna började ”sporra varandra” till att producera mera i fabrikerna. Utan extra löner - och rentav utan tillräckligt med mat.

  Lysenkos arvslära var ett dåligt skämt till vetenskap. Den hade egentligen ingenting med vetenskap att göra. Det hela var bara geschäft. Darwin kunde mycket väl ha vänt sig i sin grav av skam. Men Stalin gillade Lysenko. Så Lysenko gjorde en lysande karriär i Sovjetunionen. Och alla de andra biologerna och jordbruksexperterna i Sovjetunionen – de var alltihopa illa tvungna att låtsas som att de höll med Lysenko – om de inte ville riskera sin karriär eller rentav hamna i Sibirien.

  Eftersom Stalin hade den yttersta makten över vetenskapen i Sovjetunionen var det han som bestämde vad som skulle tas för sanning inom vetenskapen i sitt rike. Om han ville att den genetiska vetenskapen skulle ”bevisa” riktigheten i hans favorita kollektivistiska teorier, då var vetenskapsmännen illa tvungna att fungera som ”ja-sägare”. Politiken skaffade sig företräde framför sanningen inom Sovjetunionens vetenskap – eftersom det var den socialistiska staten som finansierade forskningen - och som därmed innehade den yttersta makten över denna forskning.

  KLIMATMÖTET I CANCÚN


  Men vad har nu allt detta ovan att göra med klimatmötet i Cancún?

  Tja, den vetenskapliga ”forskningen” som politikerna vid Cancún åberopade som stöd för sina krav på utökad makt åt sig själva - den var vår tids klimatalogiska motsvarighet till Lysenkos genetik. Den ”vetenskap” som sades bevisa att mänsklighetens eldning av fossilbränslen håller på att orsaka en klimatkatastrof - den var inget annat än en
  politisk ”beställning.Precis som Lysenkos genetik var. i 1930-talets Sovjetunionen.

  Situationen idag är förvisso sådan att nuets västländer, där den mesta av den vetenskapliga forskningen sker, inte är totalitära diktaturer - såsom Stalins Sovjetunionen var.

  Men det behövs inte något så extremt som totalitärismen för att underkuva vetenskapsmännen! Det räcker med att de blandekonomiska staterna ger anslag till forskningen. Det är ju så att ”den som betalar, han bestämmer”.

  Eller hur?

  Så om en vetenskapsmans forskningsanslag kommer från staten – hur skall då den vetenskapsmannen kunna våga ”leverera” forskningsresultat som han vet kommer att misshaga de inflytelserika politiker som försåg honom med forskningsanslagen? Att låta sitt forskningsresultat motsäga politikernas fördomar vore ju att - ”bita handen som föder en”. Det finns många rapporter om vetenskapsmän som har förlorat sina forskningsanslag och riskerat att gå miste om sina karriärer efter det att de vägrade att skriva under på teorin om ”antropogen global uppvärmning”. Fast dessa rapporter har av förklarliga skäl fått ytterst litet uppmärksamhet i våra politiskt korrekta massmedier!


  I dag är det svårt för vetenskapsmännen att finna andra finansiärer till sin teoretiska forskning förutom just staten. Högskattepolitiken i västländerna har ju minskat antalet rika, oberoende privatpersoner som är villiga att finansiera teoretisk forskning (alltså sådan forskning som inte kan förväntas leda till snara och rent monetära vinster). Universiteten var förr i tiden oberoende och de var då viktiga finansiärer av den teoretiska forskningen. Men nuförtiden är ju hela utbildningsväsendet nästan helt och hållet skattefinansierat i samtliga västländer. Så universiteten är numera också i praktiken styrda av staten!

  Det finns förvisso stora privata företag som finansierar vetenskaplig forskning. Och dessa privatföretaghar faktiskt producerat forskning i klimatfrågor som är av högre kvalitet, d.v.s. är mera objektiv, än den klimat-”forskning” som världens politiska makthavare har beställt. Men just p.g.a. att denna bättre forskning har finansierats av privatföretag tas den inte på allvar! Miljöaktivisterna har haft stora framgångar med att avfärda de forskare som inte är köpta av politikerna med argumentet att de istället är köpta av näringslivet! Så vår tids motsvarigheter till Lysenko inom klimatvetenskapen tas på allvar – därför att deras forskning är finansierad av ”oegennyttiga” regeringar. Medan de riktiga vetenskapsmännen – de som håller på sin integritet – ignoreras. Därför att deras forskning oftast är finansierad av privata företag (som ju oftast brukar sakna ideologiska agendor)! Världen är minsann upp-och-nedvänd nuförtiden!

  NOT 1) Jag har upptäckt efter att ha skrivit denna artikel att Cancún är en stad i Mexiko, inte i Venezuela. Jag beklagar misstaget.
  Last edited by henriku; 12-12-2021, 02:15 PM.

 • #2
  LYSENKOISMEN GICK IGEN VID KLIMATMÖTET VID CANCÚN - DEL 1

  Jag nämnde just nyss ”ideologiska agendor”. Vad kan det tänkas vara för ideologisk agendor som ligger bakom klimatbluffen? Tja, det handlar dels om makt - och dels om en lust att föra hela mänskligheten tillbaka till en ”enklaretillvaro”.

  Låt oss ta det där om makten först. Många av världens politiker trängtar efter makt. Det kan väl ingen förneka? En stor del av världens politiker vill ha ännu större möjligheter att styra och ställa över resten av oss människor än vad de har idag. Men eftersom de maktträngtande politiker som tillhör västländer inte är diktatorer (ännu, i alla fall) måste de tubba västländernas folk till att överlämna den där efterlängtade makten till dem (politikerna) av sin egen, otvungna vilja. Politikerna i västvärldens blandekonomier måste således övertyga sina väljare att det råder en sådan desperate krissituation i världen att det är en tvingande nödvändighet att ge politikerna ännu större maktbefogenheter. Och teorin om att mänsklighetens fossilbränsleeldning håller på att orsaka en klimatkatastrof passar dem då som hand i handske!

  Poängen med klimatbluffen är ju att det krävs massiva politiska åtgärder för att tvinga fram en drastisk reducering av fossilbränsleeldningen. Lägg märke till att samtliga av de offentliga röster som blåser under teorin om ”antropogen global uppvärmning” kräver långtgående politiska tvångsåtgärder för att få till stånd en forcerad avveckling av fossilbränslena. Det ska till lagar mot utvinning av kol, olja och naturgas. Det ska till ännu högre skatter på bensin, flygresor, plastprodukter o.s.v. Det ska till skattefinansierade statliga program (rattade av politikerna givetvis!) för att ta fram alternativa energikällor. O.s.v. Självfallet kommer alla dessa politiska åtgärder att medföra ökade maktbefogenheter åt politiker. Tvivla inte ett ögonblick på att politikerna vid Cancún mötet fiskade efter makt när de drev på opinionen i klimatfrågan. Intresset ljuger aldrig!

  En eventuell forcerad avveckling av fossilbränsleeldningen - d.v.s. det som inträffar om politikerna verkligen lyckas - kommer att medföra en världsomfattande ekonomisk katastrof. Det kommer inte att finnas någon möjlighet inom överskådlig framtid att driva alla världens fabriker, gruvor, bilar, flygplan, kraftverk o.s.v. utan vare sig olja, kol eller naturgas. Inte ens om vi satsar på en massiv utbyggnad av kärnkraften. Och de gröna socialisterna som driver på klimatbluffen motsätter sig ju nästan alltihopa idén om att vi ska bygga ut kärnkraften! De Gröna vill bara - i ”bästa” ("bästa" om man ser på det med ”gröna” glasögon d.v.s.) fall - ha flera vindmöllor och solfångare! Och detta leder oss in på den andra delen av den ”ideologiska agendan” som jag nämnde – den om en ”enklare tillvaro”.

  ”En enklare tillvaro” – det är bara en "vacker" (vacker om man har ”gröna” sympatier d.v.s.) omskrivning av innebörden av att rasera industrisamhället och av att återvända till fattigsamhället. Miljörörelsens yttersta syfte är att avskaffa industrisamhället, och att återföra mänskligheten till stenåldern. (Och det finns åtskilliga miljöaktivister som har sagt just detta uttryckligen - tro mig! Ett par exempel på sådana miljöknuttar är den amerikanska författaren till boken ”The End of Nature”, Bill McKibben, samt den likaledes amerikanska forskningsbiologen vid The National Park Service, David M. Graber).

  Det enklaste sättet att åstadkomma detta mål – att rasera hela världens industrisamhälle – är att strypa världsekonomins tillgång till energi. Vi kan ju inte driva den moderna ekonomin – med dess´ oräkneliga energislukande maskiner, transportmedel, stålverk, kraftverk o.s.v. – utan en riklig tillgång till energi. De Gröna må vara dumskallar – men de är i alla fall tillräckligt sluga för att inse att deras bästa chans att återföra mänskligheten till stenålderns ”enkla tillvaro” är att beröva våra industrier sin tillgång till energi.

  Det finns dock en avgörande skillnad mellan Lysenkoismen i 1930-talets Sovjetunionen, och klimatbluffen vid Cancún-mötet. Lysenkoismen orsakade inte tillnärmelsevist lika mycket lidande och förödelse som klimatbluffen kommer att ställa till med, om den så småningom blir ”framgångsrik”. Därför att Lysenkos kvacksalveri till genetik togs ju aldrig på allvar utanför Sovjetunionens egna gränser. Utanför Sovjetunionen, där han beskyddades av Stalin, sågs Lysenko som den stolle som han i själva verket faktiskt var. Så Lysenkos bluff till vetenskap tillämpades endastinom Sovjetunionen. Därför var det endast det sovjetiska jordbruket som ödelades av Lysenkos inflytande. Och därför var det ”bara” de stackarssovjetryssarna som fick svälta ihjäl.

  Men teorin om den ”antropogena globala uppvärmningen” - den tas på allvar hela världen runt idag. Därför hotas inte ”bara” ryssarna av denna bluff. Vi äro alltihopa - samtliga av oss medlemmar av mänskligheten - i riskzonen den här gången! Klimatbluffen kan utvecklas till en humanitär katastrof av ett slag som världen aldrig tidigare har skådat.

  Låt inte detta massmord i vardande ske! Säg nej till Cancún-mötets krav på politiska ingrepp mot fossilbränsle-eldningen! Slå vakt om friheten och slå vakt om industrisamhället!
  Last edited by henriku; 02-11-2020, 01:25 AM.

  Comment


  • #3
   Vad menar du med "klimatbluffen". Vilka bluffar menar du? Varför tror du att de, som inte delar dina uppfattningar, bluffar?

   Comment


   • #4
    Jo, AndersF: De som driver frågan om "antropogen global uppvärmning" - de har en, eller rättare sagt två, agendor:

    1) De gröna som driver den här frågan vill åstadkomma en nedläggning av det moderna industrisamhället - genom att få till stånd en forcerad stopp för fossilbränsleeldningen. Eftersom vårt industrisamhälle är beroende av fossilbränslena skulle industrisamhället kollapsa om fossilbränslena förbjöds. Och därmed skulle mänskligheten återföras till stenåldern, så att vi alla fick "leva nära till naturen". (Förutom de flera miljardertals av oss människor som svalt ihjäl då industrisamhället kollapsade - men de gröna skulle säkert glädjas åt att vi blev av med "överbefolkningen"!)

    2) De mäktiga politiker som driver den här frågan vill skaffa sig själva en utsäkt för att utöka sin makt över näringslivet. Det blir ju utrymme för massor av tvingande lagar då den politiska makten skall med våld tvinga fram en avveckling av fossilbränslena och en utbyggnad av solenergi och vindkraft.

    Ett bra bevis (en "rykande pistol") på att klimataktivisterna medvetet bluffar var "Climategate"-skandalen för ca. tio år sedan då ett stort antal akademiker i Storbritannien ertappades med att medvetet förvanska resultatet av sin klimat-"forskning". Ett annat bra bevis för att klimataktivisterna bluffar kan du läsa om ifall du klickar på länken i det här inlägget .

    Comment


    • #5
     Svar på #4:

     Det verkar som om du inte tror att huvuddelen av dessa människor verkligen är oroliga för vad som händer med klimatet. De som verkligen är oroliga, är säkert fler än de som utnyttjar klimatoron för orena syften.

     Ni som inte är oroliga för klimatet, vad är det bästa ni kan göra? Att anklaga de oroliga för att bluffa är kontraproduktivt. Satsa i stället på sådan upplysning som kan hjälpa människorna att övervinna sin oro.

     Men försök också, om du klarar det, att tänka tanken att oron kan vara väl motiverad. Det är alltid en nyttig övning att tänka igenom vad det skulle innebära om ens egna ståndpunkter är alldeles felaktiga. Debattklimatet i världen skulle bli bättre om alla människor övade sig på det viset.

     Comment


     • #6
      Svar på #5:

      Jo, AndersF. Jag måste förtydliga att det är ledarna för klimathysterin, d.v.s. de som driver på, de "djupa" ekologisterna och de makthungriga politikerna som stiftar lagar mot fossilbränsleeldning - det är de som medvetet bluffar och förfalskar verkligheten. Majoriteten av de som blott och bart tror på den antropogena globala uppvärmningen, de är endast "nyttiga idioter" som har gått på bluffen utan att veta om det. Så, m.a.o. - ledarna för klimathysteri-rörelsen är onda och bluffar med flit. "Fotfolket" inom klimathysteri-rörelsen däremot är blott och bart ignoranta, de är grundlurade därför att de har begått ad verecundiam felslutet.

      Och jo, AndersF. Det är möjligt i princip att människans koldioxidutsläpp bidrar till en uppvärmning av klimatet. Det är inte sannolikt - men vi kan inte helt utesluta möjligheten. Klimatologerna förstår nämligen inte idag klimatets mekanismer i någon betydande utsträckning alls. Så nästan allt är möjligt i princip, i teori.

      Så - vad skulle vi göra om det trots allt skulle vara så att vår fossilbränsle-eldning påverkar klimatet? Tja - vi finge handskas med problemet på samma sätt som vi handskas med övriga problem som naturen utsätter oss för (som vulkanutbrott, jordbävningar, översvämningar, torkor o.s.v.). Vi skulle få se till att bevara vår politiska frihet och vårt industrisamhälle så att vi kunde skydda oss från naturens påfrestningar. Om, t.ex. en global uppvärmning, leder till att havsnivån stiger med flera meter, då får människor flytta från kustområden inåt landet och invånarna på önationer får emigrera till andra länder. Det blir garanterat billigare och lättare, och därmed ett mindre avbräck på vår välfärd, att flytta stora kuststäder och öbefolkningar än att tvärstoppa fossilbränsle-eldningen som hela industrisamhället är beroende av. Faktiskt!

      Om vi istället snabbstoppade fossilbränsle-eldningen skulle vi gå miste om industrisamhället och då skulle vi stå där utan ekonomiska/praktiska möjligheter att handskas med några som helst av alla de påfrestningar som naturen skulle utsätta oss för i framtiden. Vi skulle återgå till stenåldern och flera miljarder människor skulle svälta ihjäl om vi snabbstoppade fossilbränsle-eldningen och om vi avskaffade de kvarvarande inslagen av politisk och ekonomisk frihet i syfte att stoppa koldioxidutsläppen.
      Last edited by henriku; 02-18-2020, 01:56 AM.

      Comment


      • #7
       Svar på #6:
       Nöj dig inte med att påstå att klimathotet är en bluff!
       Gör dig mödan att visa det!

       Comment


       • #8
        Svar till#7:

        Det skulle antagligen krävas en hel bok för att bevisa på ett fullständigt övertygande sätt att kampanjen om klimathotet är en bluff. Men låt mig påpeka att för ca. tio år sedan avslöjades det att forskare i Storbritannien som deltog i kampanjen utväxlade emails där de diskuterade uttryckligen hur de skulle kunna förvränga och vantolka och manipulera de data som de använde sig av för att ge sken av att datan stödde idén om global uppvärmning. Dessa emails - som hade läckt ut till massmedierna var en rykande pistol som bevisade att det pågick bluffmakeri bakom kulisserna hos klimathysteri-rörelsen.

        Och AndersF: Här är en länk till en artikel som bevisar att det är fråga om bluff och fusk bakom klimathysterin "Make Scientists Unhirable"

        Comment


        • #9
         Svar på #8:
         Det är otäckt om du har rätt. Men jag betvivlar det. Jag tror att du misstar dig, inte att du bluffar.
         Dina påståenden stämmer inte med mina egna erfarenheter av miljöengagerade människor.
         Jag kan inte förstå vilka intressen som skulle ligga bakom de bluffar du tycker dig finna.

         Tack för din referens till "Make Scientists Unhirable"! Jag borde kanske läsa den, men jag har stora svårigheter med att läsa språkligt krävande texter på andra språk än svenska. (Matematik, naturvetenskap, teknik och liknande språkligt mindre krävande texter klarar jag gott och väl på engelska.) Ska jag läsa krävande texter på engelska, måste jag slå i lexikon stup i kvarten. Exempelvis måste jag slå upp "unhirable". Jag kan gissa vad det betyder men jag måste veta för att det ska vara meningsfullt för mig.

         Comment


         • #10
          Svar till #9:

          Miljöaktivisterna är inte motiverade av några (mänskliga, d.v.s. egentliga) intressen. De är motiverade av de grundläggande filosofiska idéerna som de har lärt sig inom (framförallt) utbildningsväsendet (d.v.s. daghemmen, skolorna och universiteten). Det finns en idé som ligger till grund för hela miljörörelsen. Idén att naturen är ett värde I sig - helt oberoende av dess nyttighet eller skadlighet för människan. De gröna tar det för givet att naturen måste "skyddas".

          Skyddas mot vad? Skyddas mot människans åverkan.

          De gröna hyser uppfattningen att varje mänskligt ingrepp I naturen (t.ex. att skörda träden i skogarna, att utvinna mineraler från gruvor och oljefält, att bygga fabriker, kontor, bostäder, motorvägar och kraftverk) utgör miljöförstöring. Närhelst vi människor ändrar på något i naturen förstör vi naturen, tycker de gröna.

          Om du tvivlar på denna långtgående generalisering - försök då att komma på ett enda exempel på mänsklig ekonomisk verksamhet eller teknologi som ej har mött motstånd från de gröna (kärnkraft, vattenkraftsbyggen, jordbruk, fabriksbyggen, gruvor, bioteknik, bekämpningsmedel, vägbyggen, bostadsprojekt, infrastrukturprojekt o.s.v.). Du kanske kommer på vindkraft och solenergi - men de gröna godkänner dessa teknologier endast av taktiska skäl - i syfte att tränga ut fossilbränslen och kärnkraft. Så snart som fossilbränslena och kärnkraften är väck kommer nog de gröna att försöka stoppa utbyggnaden av solenergi- och vindkraft-anläggningar också.

          Men nu är det ett faktum att ingen levande organism, i synnerhet inte människan, kan överleva utan att göra åverkan på omgivningen (d.v.s. "miljön"). Vi människor kan omöjligen överleva utan att odla upp jorden, hugga ner träd för att skaffa timmer åt bostäder, bygga motorvägar och järnvägar så att vi kan ta oss fram, bryta malmer för att skaffa fram material till våra verktyg och maskiner, o.s.v. De grönas slutsats av att vi människor bara måste göra åverkan på naturen så länge vi överhuvudtaget existerar och lever - leder dem till slutsatsen att människan är av ondo. Vi människor är fienden som naturen måste skyddas mot.

          Miljörörelsen är därför ett dödligt hot mot hela mänskligheten. Miljörörelsen är av ondo!

          Men - en sak till, för att förebygga missförstånd. Ibland är onekligen vissa aspekter av naturen ett värde för oss människor. Vi människor behöver givetvist rent vatten att dricka, ren luft att andas, god matjord att odla våra grödor i o.s.v. Så det är sant att vi människor har ett intresse av att se till att inte förgifta allt vatten, luft och matjord som finns på planeten. Men de gröna använder detta enkla faktum som kamouflage för att "smuggla in i människornas sinnen" den giftiga idén att eftersom vissa aspekter av naturen är ett värde för oss människor, så är samtliga aspekter av naturen ett värde i sig. Därmed förvandlar de gröna en sund önskan att värna människans intressen genom att hålla vattnet rent och luften ren till en ondskfull fientlighet mot allt vad livsuppehållande produktion heter.
          Last edited by henriku; 02-20-2020, 11:10 AM.

          Comment


          • #11
           Svar på #10:
           Olika miljövänner kan säkert ha olika motiv. Det viktigaste motivet är nog att rädda den framtida miljön för just människorna.
           Sen kanske en del påstår att de tänker på andra arter också.

           Hur ser du själv på saken?
           Har mänskligheten någon framtid utöver de närmaste årtiondena, om man inte gör något för att rädda den?

           Människornas enorma utbredning är en av de största miljöfarorna.
           Vi är alldeles för många.

           Comment


           • #12
            Hur ser jag på framtiden. Jag anser att om bara mänskligheten kan skaka av sig de irrationella filosofiska idéerna som vilseleder dem för närvarande så är framtiden ljus. En av de största farorna mot mänsklighetens överlevnad är faktiskt miljörörelsen. Du tycker själv, precis som de gröna i störta allmänhet, att "vi [människor] ät alldeles för många". Vad vill du (och de gröna) göra åt den saken? Tvångsmässig födelsekontroll? Tvångsmässiga aborter? Massmord i syfte att eliminera "överskottet" av människor?

            Du ser - de gröna är ett hot mot det mänskliga livet just på grund av att de anser att vi människor är ett ont! Och du håller med dem, AndersF. Du borde verkligen tänka om.

            Och vi människor har ej en naturlig tendens att förstöra. Om bara vi slår vakt om förnuftet och friheten kommer vi att klara av naturen genom att anpassa oss till verklighetens fakta. "Nature, to be conquered, must be obeyed". Vi överlever genom att omforma naturen för att passa våra behov. Det är också vad vi bör göra. Det är bra att vi gör åverkan på naturen. Annars skulle vi inte kunna överleva. Och den av människan orörda naturen är inget värde i sig.

            Comment


            • #13
             HenrikU har tyvärr fullständigt avslutat sin skribentgärning -- inte bara i debattsidan.NU utan i all offentlig debatt.

             ----

             En aspekt som tas upp i meningsutbytet ovanför är människors oro. Hur många personer är verkligt oroade över klimatets utveckling, utan att de är miljöister med någonslags människofientlig agenda? Jag vet inte svaret på den frågan. Det enda jag vet är att det finns både miljöister och naiva människor som är verkligt oroade.

             Vad jag saknar i meningsbytet ovanför, när det fokuseras på begreppet oro, är insikten om att vi också är ett antal människor som är oroade över att miljörörelsen ska förstöra och slösa bort stora värden, så att människor i framtiden helt i onödan kan drabbas av allt från nöd till förtryck.

             Det är enorma kapitalsummor som slängs in i det miljöistiska gapet. Stora värden går åt spillo på slöseri, samtidigt som stora värden förstörs genom politiskt orkestrerade förbud, regleringar och avgifter. Vi har redan förlorat värden från stora saker som fabriker och gruvor till mindre saker som sugrör och vi har upplevt onödiga prishöjningar på allt från bensin till plastpåsar. Men framför oss kan det bli nöd, misär och förtryck.

             Till detta bidrar ytterligare att miljöismen i praktisk politik ofta går hand i hand med socialismen. Ju större genomslag miljöismen får, ju större blir riskerna för totalitarism, fattigdom och allmän okunskap.


             Comment


             • #14
              Henrik Unnés artikel har diskuterats i Facebookgruppen Politisk debatt:
              https://www.facebook.com/groups/7422...93188838103490

              Debattören Anders Fjällström påpekar där att Cancún ligger i Mexico, inte i Venezuela.

              Comment


              • #15
               Svar till #14: Jo, Filip. Jag tror att du har rätt. Jag har sett en uppgift nyligen på internet om att det finns en stad i Mexico som heter Cancún. Å andra sidan har jag ett tämligen starkt minne om att den där konferensen om klimatfrågan år 2010 faktiskt hölls i Venezuela. Jag undrar om det möjligen kan finnas mera än en stad som heter Cancún - en i Mexico och en i Venezuela? Jag får försöka ta reda på fakta genom att använda en sökmotor (d.v.s. genom att "Googla").

               Comment

               Working...
               X